Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Yasir Masood Malik MEE 10:30, pp. 89. ING/School of Engineering, 2010.

The work

Författare / Author: Yasir Masood Malik
malik_yasir2@yahoo.com
Titel / Title: Evaluation of Model Based Testing
Översatt titel / Translated title: Utvärdering av Modellbaserad testning
Abstrakt Abstract:

In today’s telecommunication market, the increased complexity in the system and short release cycle of a product is becoming a challenge for the product testers. Due to increased competition in the telecom sector, a high reliability of complex software is always demanded by the customer, along with the cost reduction, from his contractor. A product has to be tested again if a small modification or some extra functionality is added in it. As testing is traditionally performed manually, which cannot assure that the software is tested using all possible combination of inputs. Therefore, to enhance the reliability of tests, there is a need of techniques which can improve the manual way of testing and assure the high performance and evaluation of the product.
Clearly, the test automation techniques are getting more consideration due to its benefits. Therefore, in this thesis work an evaluation is made on model based testing (MBT) using Qtronic by Conformiq. Qtronic is a tool for automatic test case design that is driven by ‘design models’. A simplified automatic teller machine (ATM) client-server system is used initially as a system under test (SUT), which is implemented in Java. Qtronic modeling language (QML) is used to design a model of ATM using finite state machines (FSM) notation. The ‘design model’ is a description of the intended behavior of the system on some level of abstraction. Qtronic designs test cases for a system automatically when it is given a ‘design model’ of a system as an input.
The complexity of the test object is increased incrementally to evaluate how well suited Qtronic is for incremental design and how changes in a test object affects model based testing in broad implementation. Furthermore, an experiment is also performed to evaluate the test generation time of Qtronic, by moving the ‘core logic’ of the model to the test harness. However, it is recommended that a larger and more complex test object should be used to evaluate the model based testing using Qtronic.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I dagens telekommarknaden, är den ökade komplexiteten i systemet och kort release cykel för en produkt blir en utmaning för produkten testare. På grund av ökad konkurrens inom telekomsektorn, en hög tillförlitlighet av komplexa mjukvaran är alltid krävt av kunden, tillsammans med minskade kostnader, från sin entreprenör. En produkt måste testas igen om en liten ändring eller några extra funktioner läggs till i den. Som provning som traditionellt har utförts manuellt, vilket inte kan försäkra att programvaran är testad med alla möjliga kombinationer av ingångar. Därför att öka tillförlitligheten av tester, det finns ett behov av tekniker som kan förbättra den manuella sätt att testa och säkerställa den höga prestanda och utvärdering av produkten.
Det är uppenbart att testet automation teknik får mer ersättning på grund av dess fördelar. Därför i detta examensarbete utvärdering sker på modellbaserad testning (MBT) med Qtronic av Conformiq. Qtronic är ett verktyg för automatisk testfall design som drivs med "design-modeller". En förenklad bankautomat maskin (ATM) client-server system används initialt som ett system enligt test (SUT), som genomförs i Java. Qtronic Modeling Language (QML) används för att utforma en modell för ATM med finit tillståndsmaskiner (FSM) notation. I "design-modellen" är en beskrivning av den planerade systemets beteende på någon nivå av abstraktion. Qtronic mönster testfall för ett system automatiskt när den ges en "design modell" för ett system som en ingång.
Komplexiteten i det föremål som mäts ökas stegvis att utvärdera hur väl lämpad Qtronic är för inkrementell konstruktion och hur förändringar i ett testobjekt påverkar modellbaserad testning i bred genomförandet. Dessutom är ett experiment också utföras för att bedöma den tid som testet generationen Qtronic, genom att flytta "kärna logik" i modellen på prov selen. Det är dock rekommenderas att ett större och mer komplexa provföremålet bör användas för att utvärdera modellen baserad testning med Qtronic.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications

Nyckelord / Keywords: Model Based Testing, Software Testing, Qtronic Conformiq.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 05/18/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Prof. Hans-Jurgen Zepernick
hans-jurgen.zepernick@bth.se
Examinator / Examiner: Prof. Hans-Jurgen Zepernick
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: R&D Services, Tools & Test Centre, Karlstad. Tieto Sweden AB.
Anmärkningar / Comments:

0046-700183434

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesisreport_final.pdf (914 kB, öppnas i nytt fönster)