Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eva Enberg; Maria Idbrant 2004:06, pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Eva Enberg, Maria Idbrant
Titel / Title: Nära anhörigas upplevelser av att leva med en person med Alzheimers sjukdom
Översatt titel / Translated title: Closely related's experiences of living with a person with Alzheimers disease
Abstrakt Abstract:

Alzheimers sjukdom är den vanligaste av alla demenssjukdomarna. Den kallas även för de anhörigas sjukdom, eftersom en hel familj drabbas om någon familjemedlem får denna diagnos. Att drabbas av Alzheimers sjukdom kan innebära en stor förändring för alla inblandade. När en människa drabbas av kronisk sjukdom, förändras hela livssituationen, både för den drabbade och dennes familj. Syftet med studien var att beskriva hur de närmast anhöriga upplever att leva med en person drabbad av Alzheimers sjukdom. En litteraturstudie har gjorts och resultatet har arbetats fram genom innehållsanalys. Resultatet visar att det många gånger är en tung börda för de nära anhöriga att leva med den demensdrabbade personen. Resultatet presenterades i form av sju huvudkategorier; Rädslan från det obekanta, Flykt från det obekanta, Förtvivlan över att inte kunna påverka situationen, Vrede som ett uttryck för besvikelse, Sorg över förändringen, Dåligt samvete och Det nya livet. Dessa känslor kan ses som en del i en krisreaktion. Eftersom de nära anhöriga drabbas av någon form av kristillstånd, anknöts studien till en kristeori.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Alzheimers, anhöriga, kris, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
thomas.eggers@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: alzheimers.pdf (1269 kB, öppnas i nytt fönster)