Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Åza Glingfors; Karoline Skårstedt , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Åza Glingfors, Karoline Skårstedt
Titel / Title: Känslomässiga behov hos patienter med cancer
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Cancersjukdomar är vanligt förekommande i Sverige idag och både diagnos och behandling skapar oro hos patienter och anhöriga. Patienter som fått besked om en cancerdiagnos hamnar ofta i kris och är i stort behov av stöd och uppmuntran under sin sjukdomstid. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att hjälpa patienten hantera sin nya situation. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på vilka känslomässiga behov patienter med cancer har, samt hur de upplever relationen till sjuksköterskan. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie. Elva stycken vetenskapligt granskade artiklar analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Resultatet av analysen blev fyra olika kategorier med tillhörande underkategorier. Resultatet visade att patienter med cancer har många olika känslomässiga behov och att det finns ett flertal faktorer som påverkar sjukdomsupplevelsen och relationen till sjuksköterskan. Slutsats: Resultatet leder till slutsatsen att en fungerande relation till sjuksköterskan är av stor betydelse för hur patienter med cancer upplever sin sjukdomstid, samt för hur deras känslomässiga behov tillgodoses.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: behov, cancer, patienter, relationer, sjuksköterskor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helen Perssson
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kanslomassiga_behov_ht06.pdf (3778 kB, öppnas i nytt fönster)