Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emelie Stenros; Suzette Cederholm , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Emelie Stenros, Suzette Cederholm
Titel / Title: Upplevelser av cytostatikabehandling - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Cancer är en stor folksjukdom och det är därför av yttersta vikt att veta hur en god omvårdnad ska tillämpas och hur patienterna ska kunna bemötas under den tid de genomgår behandling med cytostatika. Många patienter som lider av cancer behandlas med cytostatika. Cytostatikabehandling ger olika biverkningar som bland annat kan försämra patientens livskvalitet, såväl fysiskt som psykiskt. Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser under den tid de genomgår cytostatikabehandling. Metoden är en kvalitativ litteraturstudie baserad på två självbiografiska böcker. Materialet är analyserat med innehållsanalys. Resultatet kunde beskrivas via de fyra kategorierna den förändrade kroppen, förtvivlan, livsglädje och upplevelser av stöd och sociala krav. Den förändrade kroppen upplevs såsom svullnader av mage, rygg och lår samt muskelförtvining till följd av biverkningar av cytostatikabehandlingen. Biverkan i form av håravfall kunde ge en upplevd saknad av identitet. Förtvivlan visade sig vara den mest omfattande kategorin. Patienterna upplevde exempelvis lidande då de kände illamående i samband med behandling. Trots motgångar under behandling med cytostatika kunde patienterna känna livsglädje då de upplevde välbefinnande över att få leva. Patienternas upplevelser av stöd och sociala krav hade resulterat i både avslutade och förbättrade relationer med familj och vänner. Till följd av biverkningar av behandlingen upplevde patienterna även att de blev tillbakadragna och isolerade. Slutsatsen är att behandling med cytostatika är väldigt krävande fysiskt, psykiskt och socialt för patienten och dess omgivning. Hela patientens livssituation påverkas av cytostatikabehandlingen och många upplevelser väckte tankar och funderingar hos patienterna som kretsade kring livet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: cancer, cytostatikabehandling, innehållsanalys, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8jd6a7
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Catharina Lindberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011stenros.pdf (388 kB, öppnas i nytt fönster)