Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annelie Strauss; Sanna Thilén , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Annelie Strauss, Sanna Thilén
Titel / Title: Vårdpersonal i möte med våldutsatta kvinnor - faktorer som påverkar mötet
Abstrakt Abstract:

Det är av stor vikt att vårdpersonal har goda kunskaper när det gäller bemötandet av kvinnor som blir utsatta för våld, eftersom sjukvården oftast är den första eller enda instans som kvinnan kommer i kontakt med. Det framgår enligt undersökning att nästan 50 % av alla kvinnor över 15 år har någon gång utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld av sin partner. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar vårdpersonals möte med våldsutsatta kvinnor. Metoden som användes var innehållsanalys av vetenskapliga studier enligt Burnard. Resultatet visar att viktiga faktorer som påverkar mötet är rädsla hos vårdpersonal, frustration och brist i kunskap när det gäller kvinnovåld och hur man skall kommunicera med kvinnan på ett tillfredsställande sätt. Utbildning och mer tid till mötet med kvinnan kommer troligtvis leda till att fler kvinnor som utsätts för fysiskt våld identifieras och blir bemötta på ett sätt som är gynnsamt för båda parter.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: misshandlade kvinnor, vårdpersonals roll, familjevåld, kunskap, kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
irs@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: strauss&thilen.pdf (1055 kB, öppnas i nytt fönster)