Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Yvonne Larsson , pp. 99. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Yvonne Larsson
Titel / Title: Tryggheten och säkerheten på Trossö - hur den upplevs och åtgärdas
Översatt titel / Translated title: Safety and security on Trossö - experience and measure
Abstrakt Abstract:

Examensarbete undersöker hur tryggheten och säkerheten upplevs på Trossö. Efter-som människor upplever olika saker i staden på olika sätt ska denna upplevelse som människor får beaktas av oss planera-re.

Arbetet är uppdelat i ett antal olika ”kapi-tel”; mina definitioner och viktiga begrepp, planområdet, åtgärder och arbete mot en tryggare och säkrare stad, inventering, en-kät och sammanställning, åtgärder för Trossö och därefter en avslutning.

I texten kan man läsa om olika faktorer i staden som kan göra att en plats upplevs otrygg och osäker och hur dessa faktorer kan förbättras för att inge en trygghet för en människa som passerar platsen. I arbetet framställs även hur olika städer och länder har gjort för att öka tryggheten och säker-heten i en stad.

En stad bör planeras för alla, alla har lika rätt att vistas i ett offentligt rum utan att behöva känna sig utelämnade. En stad bör planeras för en god social kontroll, dvs. människor i rörelse som kan se och höra om något sker med en annan individ. Den sociala kontrollen bör byggas upp med att fler människor använder sig av gaturum-met och detta kan genomföras genom att det finns ett flertal olika aktiviteter i staden för alla åldersgrupper.

Under arbetets gång har en inventering samt en enkätundersökning genomförts. Enkätundersökningen har gjorts för att få en uppfattning av vad folket som rör sig på gatorna anser om sin stad och hur de upp-lever den. Inventeringen har gjorts på grund av att en inventering ger en själv en uppfattning om hur miljön kan upplevas av en själv samt av andra. Dessa två arbetssätt har visat på olika orsaker till varför vissa platser upplevs otrygga exempelvis på grund av att de är mörka, har dåliga siktlin-jer, platsen har en obehagskänsla m.m.

Under rubriken ”Åtgärder för Trossö”, finns förslag på olika åtgärder som kan genomföras för att förbättra Trossös offent-liga rum. Det har getts förslag på hur belysning kan förbättras, hur olika områ-den kan förändras för att ge en människa en trygghetskänsla m.m. Arbetet har riktat in sig på att förbättra Trossös otrygga och osäkra platser, men de olika åtgärderna som exemplifieras i arbetet fungerar lika-väl i en annan stad.

Arbetets intention är att ge en förståelse för hur vissa platser kan upplevas mer otrygga än andra på grund av dess utformning och dess användning av människor.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning

Nyckelord / Keywords: trygghet säkerhet åtgårder trossö

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/29/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anette Andersson
anette.andersson@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: yvonne_larsson.pdf (5912 kB, öppnas i nytt fönster)