Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna-Maria Rahm; Johanna Carlsson; Marie Lindström , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Anna-Maria Rahm, Johanna Carlsson, Marie Lindström
Titel / Title: Relationen mellan vårdare och anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på boende - litteraturstudie -
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Antalet fall med demenssjukdom ökar då medelåldern ökar. Sjukdomen har ett smygande förlopp och är påfrestande för hela familjen. Ofta blir den demensdrabbade tvungen att flytta till ett boende. Syfte: Syftet med studien var att belysa vad som bidrar till en god relation mellan anhöriga till och vårdare av demensdrabbade, som bor på boende. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes. Fjorton artiklar bearbetades med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultat: Fyra huvudkategorier framkom i resultatet; information, trygghet, samarbete och empati, som visar på hur en god relation kan skapas.
Slutsats: Om relationen mellan anhöriga och vårdare är god bidrar det till att kunskapen anhöriga har om den boende överförs till vårdaren och vården blir mer individualiserad.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Demens, relation, samarbete, vårdare, anhörig

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 04/08/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070531_johannac_mariel_anna-mariar_2.pdf (157 kB, öppnas i nytt fönster)