Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sofia Digerstedt , pp. 74. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Sofia Digerstedt
Titel / Title: Återvinningsstationer i Malmö - Planering, placering och utformning
Abstrakt Abstract:

Avfall är ett växande problem i världen och med ökat fokus på hållbarhet har återvinning fått en större roll i dagens samhälle. För att hantera återvinningen finns återvinningsstationer där mycket av insamlingen av material sker. Dessvärre får planering av återvinningsstationer inte alltid tillräckligt med uppmärksamhet, vilket kan bero på kunskaps- och/eller intressebrist i frågan. Förhoppningar inför arbetets start var att reda ut begrepp och ansvarsfördelning samt ge en klarare bild över vad en fysisk planerare kan förväntas göra när det handlar om återvinningsstationer och bistå med relevant information.

En fallstudie har gjorts av Malmö utifrån de tre huvudinriktningarna på arbetet: planering, placering och utformning. Inom fallstudien har litteraturstudier och kvalitativa intervjuer utförts. En fältstudie av återvinningsstationer i Malmö har även legat till grund för resultatet till detta arbete.

Arbetet visar att det främst är kommun och producenter, som representeras av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som är inblandade i planering och arbete med återvinningsstationer. FTI har det övergripande ansvaret för återvinning och insamling av produkter och för att utveckla ett system för insamling av förpackningar som är lämpligt och som säkerställer en god servicenivå.

Kommunens uppgifter inom planeringsområdet är bland annat att inkludera avfall i den översiktliga planeringen samt i detaljplaneringen. Det finns idag problem med att finna platser till återvinningsstationer och för att få permanenta bygglov till dem. För att avhjälpa dessa problem bör avfall och återvinning
beaktas när nya detaljplaner upprättas. Extra viktigt är det när helt nya områden planeras för att bland annat säkerställa lämpliga placeringar till återvinningsstationer. Det är att rekommendera att återvinningsstationer ritas in i detaljplaner.

Några viktiga aspekter som framkommit under arbetet med tanke på återvinningsstationernas placering i staden är att de bör placeras på platser med goda kommunikationer. Lämning av material bör kunna samköras med andra ärenden, vilket medför att lämpliga placeringar är vid målpunkter som köpcentrum och idrottsanläggningar liksom längs transportleder. De ska helst inte placeras avsides där få passerar då tryggheten liksom den sociala kontrollen minskar.

Utformning av återvinningsstationer kan utgå ifrån att de bör vara funktionella, tilltalande samt säkra och trygga. Vid utformningen får ofta olika intressen vägas mot varandra och beroende på utgångspunkt och mål blir resultatet olika. Idag
är mycket fokus på att utforma dem för att minska nedskräpning. Alternativt kan utgångspunkten vara att skapa en vacker återvinningsstation och som bonus få minskad nedskräpning, vilket det finns exempel som visar på.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Återvinningsstationer, avfall, detaljplan, Malmö

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8msq83
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/19/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan, Britt-Marie Fagerström
Examinator / Examiner: Agneta Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011digerstet.pdf (18473 kB, öppnas i nytt fönster)