Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Joakim Lindmark; Nisse Örnberg , pp. 82. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Joakim Lindmark, Nisse Örnberg
nisse.ornberg@gmail.com
Titel / Title: Upplevesebaserad planering - en fallstudie på Rönninge torg
Översatt titel / Translated title: Experience based planning - A case study in Rönninge torg
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att undersöka hur medborgardeltagandet kan se ut i planeringsprocessen. Vi undrade hur den här metoden kan påverka utformningen
av ett planförslag. Kandidatarbetet belyser teorier om hur man tar tillvara på brukarnas upplevelser. Samt hur man
kan omvandla resultatet av upplevelser till ett planförslag vid omgestaltningen av ett område. Arbetet har resulterat i ett
planförslag över Rönninge torg i Salems kommun. Fokus ligger på det offentliga rummet och att bevara tryggheten och
skapa en trivsam och spännande plats. Arbetet baseras på en enkätundersökning och intervjuer. Att planera utifrån
brukarnas upplevelser är komplext och görs i dag främst genom lagar och regler i Plan- och Bygglagen. Vi prövar en annan väg att gå.

Dokumentet i sig är indelat i fem delar, en inledande del där viss historik kring ämnet presenteras samt syfte, frågeställning av avgränsning. Därpå kommer en teori- och metoddel. Här redogörs för metodiken bakom arbetet samt den undersökningsmetod vi använt oss av. Litteraturen
och bakgrund kring ämnet finns även under denna del. Den största delen av arbetet ligger under rubriken resultat,
här redovisas enkätresultatet, skissprocessen, analys av litteratur och intervjuerna samt det slutgiltiga planförslaget. I
slutet av dokumentet kommer en slutdiskussion kring resultatet av arbetet samt vidare studier inom området. Sist finns en källförteckning samt bilagor.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Upplevelse, medborgardeltagande, brukarinflytande, planeringsprocessen, planförslag

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kxg8q
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/21/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hellquist
thomas.hellquist@bth.se
Examinator / Examiner: Karl Bergman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Salems kommun, AB Quality Architects
Anmärkningar / Comments:

0730645918

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011lindmark.pdf (8121 kB, öppnas i nytt fönster)