Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna-Karin Jacobson; Tobias Olsson , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Anna-Karin Jacobson, Tobias Olsson
Titel / Title: Känslomässigt stöd och information till närstående då anhörig drabbats av cancer – Litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Cirka 50 000 svenskar insjuknar årligen i cancer. Cancerbeskedet påverkar såväl den sjukdomsdrabbade som de närstående. Därför är det viktigt att tillräckligt känslomässigt stöd och information ges även till de närstående. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa närståendes behov av information och känslomässigt stöd då anhörig drabbats av cancer. Metod: Studien bygger på fem artiklar med kvalitativ forskningsansats och två artiklar med kvantitativ forskningsansats. Artiklarna granskades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att det finns brister i tillfredställandet av de närståendes behov av information och känslomässigt stöd från sjukvårdspersonal. Konklusioner: Det finns behov av en manual för sjukvårdspersonal om hur närstående ska informeras och hur känslomässigt stöd kan ges.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: känslomässigt stöd, information, närstående, cancer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 04/08/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Louise Stjernberg
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070531_tobiaso_anna-karinj_2.pdf (154 kB, öppnas i nytt fönster)