Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sadija Kugic; Frida Thomasson , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Sadija Kugic, Frida Thomasson
Titel / Title: Upplevelsen av att leva med venösa bensår - En kvalitativ litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING
Bakgrund: I Sverige bedöms cirka 50 000 personer att leva med venösa bensår och den del av befolkningen som drabbas mest är personer över 65 år. Venösa bensår kan negativt påverka äldre personens dagliga liv. Den negativa påverkan kan leda till ett nedsatt allmäntillstånd och en försämrad livskvalitet och social isolering. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur äldre personer kan upplever att leva med venösa bensår. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie grundad på tio vetenskapliga artiklar av studier med kvalitativ design som analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i kategorin: ”en begränsad vardag med underkategorierna”: bensårets påverkan på det sociala livet, bensårets kognitiva och emotionella påverkan samt bensårets fysiska påverkan samt i kategorin ”professionens inverkan på vardagen”. Upplevelser av smärta visade sig att kunna utgöra en central påverkan på äldres dagliga liv. En annan faktor som har påvisats är rädslan av att bensåret ska läcka och att det ska lukta. Det faktum att sjuksköterskan visar empati och förståelse och ger äldre personer möjligheter att delta i såromläggningsprocessen, har kunnat visa sig bidra till att äldre känner välbefinnande och kan även förebygga utanförskap. Slutsats: Denna studie visar att begränsningar i det fysiska, psykiska och sociala livet förändrar äldre personens vardag och leder till begränsningar i dennes livsvärld. Det framkom att sjuksköterskan vid omvårdnaden med en äldre person med bensår måste fokusera på att se hela människan, lyssna och visa empati.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: venösa, bensår, upplevelse, äldre, personer, smärta, begränsningar

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8stfct
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/28/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Mats Lintrup
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012kugic.pdf (972 kB, öppnas i nytt fönster)