Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marcus Behrens; Jakob Waldemarsson , pp. 46. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Marcus Behrens, Jakob Waldemarsson
marcus@behrens.se, ie00jva@student.bth.se
Titel / Title: Processes and Activities to Reduce New Product Failure
Översatt titel / Translated title: Processer och aktiviteter för minska misslyckanden hos nya produkter
Abstrakt Abstract:

New product development is an imperative for a company’s survival. Depending on the definition of failure 80-95 % of all new products fail. Extensive research has been carried out in purpose of reducing new product failure rates, but in general the failure rates have not decreased.

This thesis is focusing on the new product development process, and which activities companies should undertake to reduce their new product failure rates.

We intend to compare product development methods and theories with the practice at companies, and investigate whether formal product development processes and failure rates are connected.

We have chosen to carry out case studies at Findus and C Technologies. The empirical data was gathered through interviews with key staff.

From our empirical data we cannot find a direct connection between usage of formal new product development processes and reduced failure rates. However we believe that without a formal new product development process the failure rates would be even higher.

Our empirical data gives support for the conclusion that the market should direct product development.

We have caught a glimpse of some problems not related to the new product development process itself. These problems include competition and personal commitment.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Produktutveckling är vitalt för ett företags överlevnad. 80-95 % av alla nya produkter misslyckas beroende på definitionen av misslyckande. Omfattande forskning har gjorts inom ämnet med syfte att minska graden av produktmisslyckanden. Trots detta har graden av misslyckanden generellt ej minskat.

Denna kandidatuppsats fokuserar på produktutvecklingsprocessen och de aktiviteter som företag bör överväga för att minska graden av produktmisslyckande.

Vi har för avsikt att jämföra teorier inom produktutveckling med de metoder som används i praktiken, och därigenom undersöka huruvida det finns ett samband mellan formella utvecklingsprocesser och graden av misslyckande.

Vi har valt att genomföra fallstudier på Findus och C Technologies. Empirin samlades in genom intervjuer med nyckelpersoner på respektive företag.

Utifrån empirin kan vi ej finna ett direkt samband mellan formella produktutvecklingsprocesser och graden av misslyckande. Däremot har vi uppfattningen att graden av misslyckande skulle vara ännu högre utan en formell utvecklingsprocess.

Vår empiri ger även stöd för slutsatsen att marknaden skall styra produktutvecklingen.

Vi har skymtat några av de problem som ej är relaterade till produktutvecklingsprocessen i sig. Dessa problem berör bland annat konkurrens och personligt engagemang.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: New product development, NPD, new product failure

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Wayne Strong
wayne.strong@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Findus Sverige, C Technologies

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis_final_version.pdf (645 kB, öppnas i nytt fönster)