Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Camilla Jansson; Annelie Walter , pp. 31. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Camilla Jansson, Annelie Walter
Titel / Title: Patientens upplevelser av stöd från sjuksköterskan
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Årligen drabbas 45 000 individer i Sverige av cancer. Sjuksköterskan möter dessa individer i deras dagliga arbete. Det är viktigt att sjuksköterskan vet hur hon på bästa sätt kan ge dem stöd. Metod: Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som patienter med cancer anser vara viktiga i stödet från sjuksköterskan. Resultat: Resultatet i föreliggande studie resulterade i fyra huvudkategorier: skicklighet, tillgänglighet, kunskap och information, vilka är viktiga faktorer i stödet från sjuksköterskan. Dessa huvudkategorier gav i sin tur sina underkategorier: Skicklighet innebar att se behov/lyssna, ta patienten på allvar/låta patienten vara delaktig, skapa en god relation och använda sin personlighet. Tillgänglighet innebar att avsätta tid, finnas där och att vara någon att kunna räkna med. Kunskap innebar teoretiska kunskaper/erfarenheter, likvärdigt med kontroll, att påverka/inte påverka välbefinnandet och tillit/god vård. Information innebar att informera på rätt sätt och tillgång till information. Diskussion: Studien resulterade i fyra faktorer, som patienterna ansåg vara viktigast i stödet från sjuksköterskan. Upplevelserna av stödet var mestadels positiva men även negativa upplevelser förekom. En god relation mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för att ett bra stöd skall kunna upplevas. Slutsats: Fynden i studien kan med fördel tillämpas av sjuksköterskan i vårdyrket, det är viktigt att hon ser till vad patienten anser är viktigt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: cancer, patient, upplevelser, stöd, sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 18_patientens_upplevelser_ht05.pdf (1643 kB, öppnas i nytt fönster)