Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Georgette Hajjar , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Georgette Hajjar
Titel / Title: Livskamraters upplevelse och påverkan efter hjärtinfarkt - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de ledande dödsorsaker som drabbar ca 44 % av alla män och 45 % av alla kvinnor. Under år 2006 i Sverige beräknades insjuknandet per 100 000 invånare, sjunka med 14 % bland kvinnor och 25 % bland män sedan år 1987. Livskamraters upplevelse och påverkan på livet efter en hjärtinfarkt berör det psykiska och sociala. Hälsan upplevs ofta negativt i samband med förändringar i vardagslivet och livskamraten utvecklar ofta ett kontrollbehov och blir överbeskyddande. Detta beteende anses uppkomma pga. för lite kunskap av sjukdomen, och den stress som uppstår av livsstilsförändringsprocessen.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka livskamraters upplevelse och påverkan efter hjärtinfarkt.
Metod: Examensarbetet gjordes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats och sju vetenskapliga artiklar användes. Artiklarna analyserades enligt Granheim och Lundmans (2004) innehållsanalys.
Resultat: Resultatet visade att livskamrater upplevde livet efter hjärtinfarkt annorlunda än vad de hade förväntat sig. De kände ofta okunskap angående sjukdomen pga. allt för lite engagemang från vårdpersonal. Detta ledde till att livskamraten fick ångest, oro och det i sin tur ledde till att aktiva och passiva roller uppstod.
Slutsats: Livskamrater behöver stöd och information angående hjärtinfarkt för att eliminera risken för negativa emotionella reaktioner samt, påtryckande roller och negativ syn på framtiden, för att kunna göra nödvändiga förändringar i livsstilen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hjärtinfarkt, livskamrater, upplevelse, maka, make, par, tillfrisknande

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ke58w
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/26/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011hajjar.pdf (500 kB, öppnas i nytt fönster)