Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Georgio; Marina Svensson; Cecilia Vidal , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Linda Georgio, Marina Svensson, Cecilia Vidal
Titel / Title: Vad sjukvårdspersonal bör tänka på i bemötandet med kvinnor som blivit misshandlade
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Enligt WHO är kvinnomisshandel en lika vanlig orsak till död och invalidisering bland kvinnor i fertil ålder som cancer, och en lika stor orsak till ohälsa som trafikolyckor och malaria tillsammans. Trots ökad uppmärksamhet och kännedom av kvinnomisshandel så identifierar sällan sjukvårdspersonal kvinnor som drabbats, även om de har ett ansvar för att upptäcka och identifiera våldet och att lyssna på, stödja och motivera dessa kvinnor. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa vad sjukvårdspersonal bör tänka på i bemötandet med en kvinna som blivit misshandlad. Metod: Intervjuer har utförts med personal från en Kvinnojour i södra Sverige. Intervjumaterialet har det sedan gjorts en innehållsanalys på. Resultat: I studien framkom hur viktigt ett ödmjukt bemötande är. Att kunna bekräfta kvinnan, inte skuldbelägga och visa respekt är egenskaper som behövs för att inge trygghet. Ett första steg att hjälpa kvinnan är att reagera och att våga fråga. Under samtalets gång ska det strävas efter att bevara kvinnans autonomitet och integritet. Diskussion: Våra egna grundläggande värderingar och åsikter ger inriktning och mening åt omvårdnaden och den mänskliga omsorgsprocessen. För att mötet ska bli bra krävs god självinsikt hos den som bemöter kvinnan. Det gäller att kunna behandla sig själv med varsamhet och värdighet för att kunna respektera och ge omsorg åt andra på ett bra sätt. Kvinnan behöver bekräftelse för vad som har hänt, att sjukvårdspersonalen förstår hennes situation, bryr sig om henne och förstår hennes rädsla.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: kvinnomisshandel, attityd, förhållningssätt, bemötande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 12_vad_sjukvardspersonal_ht05.pdf (1497 kB, öppnas i nytt fönster)