Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ann Lilja Fast; Jenny Rickardsson Powis , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Ann Lilja Fast, Jenny Rickardsson Powis
Titel / Title: Diabetes typ 2 och smärta hos kvinnor och män, 60 år och äldre i Karlskrona kommun
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Kronisk smärta är vanligt hos personer med diabetes typ 2. Smärtan varierar i intensitet och är oftare närvarande hos kvinnor än hos män. Närvaro av smärta påverkar egenvården vid diabetes typ 2 negativt, vilket torde medföra en sämre skött diabetes typ 2. Syfte: Att undersöka smärta hos kvinnor och män i åldrarna 60 år och äldre med diabetes typ 2, boende i Karlskrona kommun, med särskilt fokus på boende, den dagliga aktiviteten och hur den påverkas av smärta. Metod: En kvantitativ studie, grundad på material från SNAC-B. För att beskriva materialet har deskriptiv och analyserande statistik använts. Resultat: Resultatet tyder på att det inte finns någon skillnad i smärta mellan personer med diabetes typ 2 och personer utan diabetes typ 2, men bland personer med diabetes typ 2 finns tendens till att fler sammanboende än ensamboende lever med smärta och att fler kvinnor än män använder läkemedel som smärtlindring. Den dagliga aktiviteten har tendens till att påverkas främst hos kvinnor. Diskussion: I denna studie har flera grupper av individer med ökad risk för smärta identifierats bland personer med diabetes typ 2. En kunskap som kan vara av stort värde för diabetessjuksköterskan att ha med sig i mötet med personer med diabetes typ 2 och deras närstående. Detta för att hitta vägar till ökad förmåga att utföra olika egenvårdsåtgärder.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes, egenvård, smärta, SNAC-B, äldre

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/12/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström
Examinator / Examiner: Doris Bohman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: annl-f_jennyr-p.pdf (151 kB, öppnas i nytt fönster)