Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Ohlin; Johanna Panzar , pp. 35. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Anna Ohlin, Johanna Panzar
Titel / Title: Kvinnors upplevelse av abort - En litteraturstudie om kvinnors känslor och svårigheter i samband med sin inducerade abort
Abstrakt Abstract:

Kvinnor som genomgår en inducerad abort är inte en homogen grupp, utan var och en har en egen personlighet och historia som påverkar deras upplevelse. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av sin inducerade abort. Metoden var litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet visade att kvinnor upplevde negativa känslor i samband med sin abort, de vanligaste känslorna som uttrycktes i ord var; orättvisa, sorg, vemod, tomhet, ånger, upprördhet, depression, skuld och förtvivlan. Kvinnorna upplevde även positiva känslor som; lättnad, mognad, samt att de fått en djupare självkännedom och ett starkare självförtroende. Många av kvinnorna upplevde dessutom att de, efter genomförd abort, fick en djupare kontakt med sin partner och en inre mognad i sig själva. Ur resultatet kan slutsatsen dras att kvinnors upplevelse i samband med sin abort oftast upplevs med både negativa och positiva känslor. Kvinnans upplevelse är individuell, men många upplevelser är gemensamma.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: abort, Kvinnor, Känslor, Litteraturstudie, Lidande, Upplevelse.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/05/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: johannap_annao.pdf (210 kB, öppnas i nytt fönster)