Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christian Zinfandel; Per Österberg , pp. 87. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Christian Zinfandel, Per Österberg
Titel / Title: Aktionsforskning som metod för att uppnå delaktighet och godkännande vid omorganisationer – en fallstudie i Nynäshamns kommun
Abstrakt Abstract:

I organisationer koordineras personal och resurser för att de i samverkan ska utföra mer eller mindre krävande aktiviteter. Organisationsstrukturer förändras över tiden, vilket är en naturlig del i all samhällsutveckling. En viktig förutsättning för att kunna förändra sig själv och sin organisation är att skapa förståelse, delaktighet och acceptans för förändringen. Chefer och medarbetare måste kunna svara på frågor av olika slag, framför allt på ”varför”, ”vad”, ”hur”, och har någon annan gjort något liknande och vad är i så fall deras erfarenheter?

Aktionsforskning eller Action Research har sin grund i de teorier som Kurt Lewin introducerade redan 1946 och som sedan dess har utvecklats och förfinats i ett flertal riktningar men alla med den deltagande, reflekterande och iterativa forskningsmetodiken som grund. Aktionsforskning har tillämpats under en längre tid men utifrån den litteratur som finns om aktionsforskning har vi förstått att det finns många antaganden vad gäller deltagandets inverkan på acceptans och motivation i förändringsprocesser. Det råder även en brist på belägg för delaktighetens påverkan på graden av acceptans bland de inblandade i strategiskt förändringsarbete.

Vår uppsats har därför haft som syfte ge ökad kunskap om aktionsforskning i samband med organisationsöversyner. Uppsatsen har haft som avsikt att, genom en fallstudie, undersöka och belysa aktionsforskningens påverkan på upplevelsen av delaktighet samt acceptans av föreslagna organisationsförändringar. Fallstudien har utgjorts av ett projekt för framtagning av ett förslag till ny IT-organisation i Nynäshamns kommun där en av författarna har agerat som facilitator.

Det resultat som vi har kommit fram till pekar på att det finns ett positivt samband mellan aktionsforskning som genomförandemetodik och deltagande- och acceptansgrad.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Aktionsforskning, Action Research, Omorganisation, Delaktighet, Acceptans

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: zinfandel_osterberg_aktions_omorg_thesis.pdf (528 kB, öppnas i nytt fönster)