Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johannah Gunnefors; Hanna Karlsson , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Johannah Gunnefors, Hanna Karlsson
Titel / Title: Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios - en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som bland annat kan ge smärta i buken och som kan komma i skov eller vara konstant. Var tionde kvinna i fertil ålder diagnostiseras med endometrios. Endometrios anses inte vara någon prioriterad sjukdom inom sjukvården, trots den höga emotionella och fysiska påverkan den kan ha på kvinnan. Syftet: med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie med kvalitetsgranskning och sammanställning av åtta vetenskapliga artiklar som analyserades med innehållsanalys. Resultatet visade tre huvudkategorier vilka var: livet styrs av sjukdomen, negativa upplevelser och positiva upplevelser. Ur dessa kategorier framkom tre underkategorier: brist på förtroende, upplevelser av smärta och livsstilsförändringar. Det visade sig att kvinnorna upplevde stor misstro för sjukvården. Vidare så hade en del kvinnor en positiv syn på livet trots sin sjukdom och en del hade förhoppningar om att bli bättre efter en operation. Flertalet av kvinnorna ändrade även sin livsstil. Slutsatser som kom fram var att leva med en kronisk sjukdom som endometrios var en individuell upplevelse för varje kvinna. Många av kvinnorna upplevde sig styrda av sin sjukdom och den påverkade hela deras vardag. De flesta av kvinnorna upplevde att de hade bra stöd från vänner och familj.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Endometrios, upplevelser, smärta, livsstil, kvinnor.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8usclf
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Helen Persson
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012gunnefors.pdf (448 kB, öppnas i nytt fönster)