Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Feven Tewolde och Dajana Jakupovic , pp. 44. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Feven Tewolde och Dajana Jakupovic
Titel / Title: VÄNSKAP eller BETYG?
Abstrakt Abstract:

Abstract:
Människan har i tidig ålder behov av att uppleva samhörighet och känna tillhörighet till ett socialt nätverk för att utvecklas kognitivt, emotionellt och socialt. Tonåringens sociala samspel och vänskapsrelationer upptar en stor del av tonåringens tid, både när det gäller faktiska handlingar samt sinnet, och oftast sker den sociala samvaron på skolan. Syfte med denna studie var att öka förståelsen om kunskapen om hur vänskap påverkar betygen hos flickor i årskurs nio. Det vill vi göra genom att undersöka hur mycket tid flickor disponerar för studier och vänner samt om de uppfattar att deras vänskap påverkar deras betyg och dessutom hur flickorna ser på sina betyg. Vi vill uppnå syftet genom fasta svarsalternativ, vi bestämde oss därför för att använda enkäter och där med ansåg vi att en kvantitativ metod var rimlig för vårt syfte och våra frågeställningar. Vårt resultat säger oss att majoriteten av flickorna i årskurs nio gett preferens åt att umgås med sina vänner istället för att lägga tid på sina studier. Resultat visar på hur viktigt det sociala umgänget är för deltagarna.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Betyg, genus, könsrollsfrågor, lärande. pedagogik, student, tonåring, vän och vänskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 01/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Victoria C Wahlgren
Examinator / Examiner: Helene Ivarsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete,ht-10.pdf (646 kB, öppnas i nytt fönster)