Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Hagelberg and Jenny Nagenius , pp. 134. TKS/Fysisk planering, 2007.

The work

Författare / Author: Maria Hagelberg and Jenny Nagenius
anita.larsson@bth.se
Titel / Title: Redevelopment of Giang Vo, in Hanoi, Vietnam
Översatt titel / Translated title: Planering av Giang Vo, i Hanoi, Vietnam
Abstrakt Abstract:

The project area for this diploma work takes place in Giang Vo, a housing area situated four kilometres from the city centre of Hanoi, Vietnam. The housing area was financed by the Soviet Union in the 1970´s, during the time of socialist planning economy in Vietnam. 23 areas of Soviet financed housing were developed on state-owned land around Hanoi during this period. The buildings are low, three- to five stories and they all have the same design.

Since the opening of the market economy during the 1990´s, private individuals are allowed to run their own business and to buy their own apartment, resulting in new developments and a vivid street life with all types of businesses and commerce. A consequence of private owning is the lack of regulations of who is responsible for the open space between the buildings as well as the public space within the buildings. This has resulted in poor or no maintenance of the buildings over the years as well as the unplanned development of so called low housing. Low housing are a common sight in Giang Vo and are illegal extensions on original buildings made by residents on ground floor to increase their living space or space for business. Low housing are being developed on open state owned land, occupying sidewalks and green areas for private activities. There is a need of more parks and places for recreation in Giang Vo. The Giang Vo Lake within the area is a great asset for the residents and visitors but seems to have been disregarded when developing the area.

Several of the Soviet financed housing areas are today facing renovations or redevelopment. The Research Institute of Architecture in Hanoi has prepared three different plan proposals of a redevelopment of Giang Vo. All three of them consist of high-rise buildings with a mix of dwellings, office buildings and commerce. The proposals are contrary to the guidelines made by the City of Hanoi as well as the Hanoi Master Plan 2020, which oppose increasing density in central Hanoi.

The overall aim of our study of the redevelopment of Giang Vo is to develop an alternative proposal to the existing ones made by the Research Institute of Architecture.

Information about Giang Vo has been collected during our three months stay in Hanoi, through inventories of the area together with useful information and maps received from the Research Institute of Architecture and Tran Hoai Anh. With the inventories as a base, we analysed Giang Vo, both out of our own experiences and with the help of the City Structure Analysis by Kevin Lynch. The analyses led to a structure plan made by the two of us together. The structure plan proposes a development of Giang Vo with a density lying in between the proposals made by the Research Institute of Architecture and the guidelines from the City of Hanoi as well as the Master Plan 2020. We propose Giang Vo to be a section of Hanoi, consisting of a mix of housing, public service, businesses and places for recreation. Individually, Maria Hagelberg has focused on how to improve the situation for local business and commerce and Jenny Nagenius has focused on how to improve areas for parks and recreation.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Projektområdet för detta arbete tar sin plats i Giang Vo, ett bostadsområde 4 km från centrala Hanoi i Vietnam. Området är finansierat av Sovjetunionen under 1970-talet i samband med planekonomin. Det finns 23 Sovjetfinanserade områden i Hanoi som är byggda på statligt ägd mark. Husen är låga, tre till fem våningar med liknande design. Sedan marknandsekonomins öppnande under 1990-talet, har privata investerare möjlighet att driva egna verksamheter och äga sina bostäder. Detta har lett till ett levade gatuliv med blandade typer av handel. En konsekvens av privatägande är brist på regler av vem som har ansvar för underhåll av allmänna platsytor i och mellan byggnader. Detta har resulterat i dåligt underhåll av byggnader samt oplanerad utveckling av de så kallade låghusen. Låghus ären vanlig syn i Giang Vo och är olagliga utbyggnader av originalbyggnaderna, gjorda av boende i bottenplan för att å så vis utöka sin bostadsyta eller yta för verksamhet. Låghusen har byggts ut på statlig mark som trottoarer och grönytor. Det finns ett behov av fler parker och platser för rekreation i Giang Vo. Giang Vo-sjön i området är en stor tillgång för boende och besökare men har inte tagits tillvara vid planeringen av området.

Många av de Sovjetfinansierade områdena står inför en tid av renovering och/eller nybyggnation. The Research Institute of Architecture i Hanoi har framställt tre olika planförslag för en utveckling av Giang Vo. Samtliga förslag är storskaliga och medför en hög densitet med blandning av bostäder, kontor och handel. Förslagen skiljer sig från riktlinjerna som är uppsatta av Hanoi Stad och Hanoi Masterplan 2020 vilka motsätter sig att densiteten i centrala Hanoi ökar.

Vår övergripande studie över utvecklingen av Hanoi innehåller ett alternativt förslag till de existerande förslagen, utarbetade av The Research Institute of Architecture.

Vår information av Giang Vo har insamlats under vår tre månader långa vistelse i Hanoi. Genom inventering av området, tillsammans med användbar information och kartor som vi fått tillgång till via The Research Institute of Architecture samt Tran Hoai Anh.

Med vår inventering som grund har vi utarbetat en analys som baserats på både egna observationer samt Kevin Lynch´s analysmodell. Denna analys har legat till grund för ett gemensamt strukturförslag över Giang Vo. Densiteten för den nya planen ligger mellan den som är föreslagen av The Research Institute of Architecture och den som Hanoi Masterplan 2020 förordar. Vi föreslår en blandning av bostäder, service, handel och platser för rekreation i Giang Vo. Maria Hagelberg har individuellt fokuserat på en utveckling och förbättring av lokal handel och Jenny Nagenius har foluserat på en utveckling och förbättring av områden för park och rekreation.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing

Nyckelord / Keywords: Vietnam, commerce, recreation, Hanoi, housing, park, handel

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/23/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anita Larsson
anita.larsson@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00