Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martina Eliasson; Anna Ericsson , pp. 31. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Martina Eliasson, Anna Ericsson
Titel / Title: Hu(mår) du? - Att belysa användningen av humor i omvårdnaden av patienten utifrån ett sjuksköterskeperspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Humor är ett komplext fenomen som är vanligt förekommande i sociala sammanhang, därmed således också i omvårdnaden. Den generella uppfattningen om humor är dess positiva inverkan på individen men användning av humor vid fel tillfällen kan få konsekvenser för sjuksköterskans omvårdnad av patienten. Syftet med studien är att belysa användningen av humor i omvårdnaden av patienten utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Metoden som använts är en kvalitativ litteraturstudie med granskning och sammanställning av åtta vetenskapliga artiklar. En innehållsanalys gjordes. I resultatet framkom fyra huvudkategorier; humorns användning för omvårdnadsrelationen, användning av humor för patientens välbefinnande, humorns användning i hantering av svåra situationer och situationer där humor bör anpassas. Även fyra subkategorier framkom; samhörigheten mellan sjuksköterskan och patienten, humor i kommunikationen med patienten, bevarandet av integritet och sjuksköterskans erfarenheter.
De framkomna kategorierna påvisar humorns användning i olika situationer. Genomgående är dock att användning av humor ska ske med eftertanke eftersom varje patient är unik, likaså situationen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: humor, kommunikation, omvårdnad, omvårdnadsrelation

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ke56p
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/26/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Annelie Virveus
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011eliasson.pdf (1266 kB, öppnas i nytt fönster)