Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jessica Carlsson; Margareta Konradsson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Jessica Carlsson, Margareta Konradsson
Titel / Title: Att leva med HIV - det psykiska lidandet
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Att leva med HIV som är en obotlig virus sjukdom orsakar inte bara ett fysiskt utan även ett psykiskt lidande hos den smittade. HIV är en samhällsfarlig och global sjukdom som innebär livslång medicinsk behandling. HIV är belagt med skuld och fördomar på grund av okunskap och rädsla. Det är känslomässigt svårt för den HIV-smittade att berätta om sin diagnos. Syfte: Syftet med studien ar att belysa det psykiska lidandet hos en person med HIV. Metod: För att få fram resultatet gjordes en innehållsanalys av en självbiografisk bok i ämnet HIV. Resultat: I resultatet framkom att HIV innebär en ovisshet om hur sjukdomen yttrar sig och rädsla för döden. Det är betydelsefullt med familj och vänner som stöttar och förstår. Det psykiska lidandet av att leva med HIV handlar om en kamp för att orka leva. Diskussion: Likheter och skillnader i bakgrunden och det som framkom i resultatet jämfördes och diskuterades. Det var mer som stämde överens än som skiljde. För och nackdelar av vald metod diskuterades och det visade sig att innehållsanalys var det bästa sättet att få fram det vi sökte till vårt syfte.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: HIV-infektion, känslor, lidande, livskvalitet, avslöja, attityder

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Kransberg
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 8_att_leva_med_hiv_ht05.pdf (3019 kB, öppnas i nytt fönster)