Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Hagljung , pp. 58. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Anna Hagljung
Titel / Title: Gävle Strand - stadsförnyelse med inspiration från omgivningen?
Abstrakt Abstract:

Gävle Strand är ett bostadsområde under uppbyggnad
på halvön Alderholmen öster om Gävle centrum.
Med närheten till havet, Gavleån, centralstationen
och Gävle centrum är området mycket
attraktivt för bostäder. År 2007 stod den första etappen
av Gävle Strand färdig och den andra etappen
förväntas stå klar för inflyttning år 2011. Från Gävle
kommuns sida har man haft stora planer för området
inte bara när det gäller att skapa en god boendemiljö
i form av bostadsnära rekreation, luftiga och
välplanerade lägenheter och god tillgång till kollektivtrafik.
Man har även velat skapa en arkitektur
som är nytänkande och skapar diskussion. Väster
om Gävle Strand finns två befintliga områden som
självklart påverkas av Alderholmens förnyelse.
Dessa är miljonprogramsområdet Öster och ett magasinsområde som idag inte används som bostäder.
Arbetet går ut på att hitta samband i utformnings och
gestaltningsprinciperna för de tre områdena
och på så sätt kunna dra slutsatser om man fört över
vissa principer från de befintliga områdena till det
nya. Analysen berör också de principer som varit
övergripande och tagit stor plats i planhandlingarna
för Gävle Strand men som inte kan återfinnas i de
närliggande områdena. Sedan förs en diskussion
om varför principerna valts, vilka tveksamheter som
finns runt dem samt om det finns andra principer
som kunde ha varit bättre lämpade för Gävle Strand.
Avslutningsvis ger jag mitt förslag till en alternativ
utformning och gestaltning av några av principerna.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing

Nyckelord / Keywords: Fysisk Planering, Stadsförnyelse, Detaljplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: gävlestrandannahagljung.pdf (2088 kB, öppnas i nytt fönster)