Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emmy Hansson; Karin Månsson , pp. 19. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Emmy Hansson, Karin Månsson
Titel / Title: Besöksverksamhetens inverkan i äldreomsorgens särskilda boenden i Karlskrona kommun
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Medelåldern ökar i dagens samhälle, det uppskattas att cirka 17 % av Sveriges befolkning är 65 år och äldre. Beräkningar visar att år 2030 kommer antalet människor över 80 år vara cirka 750 000. Med en sådan utveckling ställs det högre krav på vad samhället har att erbjuda sina äldre. Här har olika frivilligorganisationer börjat spela en viktig roll för äldreomsorgen. Syfte: Syftet var att belysa personalens upplevelser av och uppfattning om vilken inverkan frivilligorganisationers besök har på den äldre och verksamheten i äldreomsorgens särskilda boenden i Karlskrona kommun. Metod: Författarna har gjort en intervjustudie med kvalitativ ansats. Intervjumaterialet har bearbetats på ett sätt som närmast kan liknas vid den analysmetod som Graneheim och Lundman beskriver. Resultat: Resultatet visar att personalen i de särskilda boendena upplever och uppfattar frivilligorganisationernas besöksverksamhet som ett positivt komplement till äldreomsorgens verksamhet. Slutsats: Frivillig organisationernas besöksverksamhet spelar en viktig roll för den äldres behov av social gemenskap.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Besöksverksamhet, ensamhet, frivilligorganisationer, livskvalitet, Röda Korset, Väntjänst, äldre

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/20/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: emmyh_karinm_2.pdf (381 kB, öppnas i nytt fönster)