Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna Clausson; Hannah Östlund , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Hanna Clausson, Hannah Östlund
Titel / Title: Hur livsvärlden påverkas hos personer som lever med diabetes typ 2
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: De vanligaste riskfaktorerna för diabetes typ 2 är övervikt och fysisk inaktivitet men även stress, rökning och alkohol ökar risken. Behandlingen består främst av tabletter, livsstilsåtgärder och en bra egenvård. När livsvärldsansatsen används i vårdandet fokuserar vårdaren på hur patienter upplever sin hälsa, lidande, välbefinnande och sin vård. Detta kan inte mätas med olika instrument utan vårdaren får lyssna på personens egen berättelse och livshistoria. Syfte: Syftet var att beskriva hur livsvärlden påverkas hos personer som lever med diabetes typ 2. Metod: En litteraturstudie utformades baserat på tio vetenskapliga artiklar som sökts i databaserna PubMed och ELIN. Dessa analyserades och delades in i kategorier. Resultat: I studien framkom tre huvudkategorier och sex subkategorier. Huvudkategorierna var; livsstilsförändringar, stöd och lära sig leva med diabetes typ 2. Under huvudkategorin livsstilsförändringar finns två subkategorier; fysisk aktivitet och kosthållning och förhållningssätt till medicinering. Under huvudkategorin stöd finns två subkategorier; socialt stöd och brist på stöd. Slutligen finns två subkategorier under huvudkategorin lära sig leva med diabetes typ 2; diagnosens påverkan på livet och integrera sjukdomen i vardagen. Slutsatser: Relationen till sig själv, familj, vänner och kost är några faktorer som kan påverkas men personer kan uppfatta dem som både positiva och negativa. Det är därför viktigt att som sjuksköterska lyssna till den enskilda personens uppfattning av sin sjukdom så att vården kan planeras på ett sätt så att personen känner sig delaktig.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes, typ 2, egenvård, livsstilsförändringar, livsvärld, långvarig, sjukdom, stöd

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
Examinator / Examiner: Doris Bohman / Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: hannac_hannaho.pdf (158 kB, öppnas i nytt fönster)