Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Josephine Fischhaber; Anna Fransson , pp. 37. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Josephine Fischhaber, Anna Fransson
jofi09@student.bth.se, anfg07@student.bth.se
Titel / Title: Personers upplevelser av att leva med stomi - en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Stomioperation är något som påverkar den opererade personen både fysiskt och psykiskt. För att som sjuksköterska kunna ge god omvårdnad till personer med stomi är det viktigt att veta hur detta upplevs för att kunna vårda hela människan. Syfte: Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om personers upplevelse av att leva med stomi utifrån livsvärldsperspektivet. Metod: En litteraturstudie med elva artiklar med kvalitativ analys genomfördes. Resultat: Analysen visade att personernas upplevelser var relaterade till de kroppsliga förändringarna som stomin gav vilket förändrade personernas tillgång till världen. Dessa förändringar relaterades till stomins funktion samt faktorer som stöd och acceptans av den förändrade kroppsbilden. Slutsats: Resultatet visar att tiden är en läkande faktor som bidrar till acceptans av stomi.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: innehållsanalys, kroppsbild, livsvärldsperspektiv, sjuksköterska, stomi, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mxbv5
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/24/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Stina Valdenäs
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011fischhaber.pdf (280 kB, öppnas i nytt fönster)