Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mari Waernberg 98009, pp. 79. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1998.

The work

Författare / Author: Mari Waernberg
Titel / Title: Fjällbacka under berg och NRL
Abstrakt Abstract:

Fjällbacka är en av kustpärlorna i norra Bohuslän. Här utgör natur-och
kulturmiljön tillsammans utgör en helhetsmiljö, så värdefull att
den anses vara en nationell tillgång och riksintresse enligt natur-resurslagens
(NRL) tredje kapitel. Utvecklingsmöjligheterna styrs i
stor utsträckning av lagtexten som i princip innebär att landskapets
höga natur- och kultur värden i sin helhet har företräde före exploatering.
Innebörden av "värde i sin helhet" kan tolkas som landskapets
karaktär och förutsättningar. Vilka möjligheter som finns för
utveckling, med landskapets villkor som utgångspunkt, har studerats
som ett examensarbete inom utbildningen Fysisk planering i
Karlskrona. Projektet har föranletts av att det finns ett stort behov av
boende och verksamheter för att kunna bibehålla landskapets värde i
flera av de områden som omfattas av NRL:s tredje kapitel.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: lokal planering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Länsstyrelsen i Göteborg

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: