Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Cecilia Larsson 98010, pp. 38. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1998.

The work

Författare / Author: Cecilia Larsson
Titel / Title: Planera det Oplanerade - Villa Eucalyptos Norte, Cachabamba, Bolivia
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet utreder planeringsförutsättningarna i ett bostadsområde i Bolivia, Villa
Eucalyptos Norte. Bostadsområdet har vuxit fram de senaste tjugo åren utan inflytande av
kommunal planering. Avstyckning av tomter har skett utan legalisering och utan anslutning
till kommunalservice. I examensarbetet presenteras först området idag, vilka som bor där och
hur. Med avseende på hur invånarna har det idag och hur de vill planera området för
framtiden presenteras förslag för utveckling av området. Sedan presenteras ett planförslag
med bland annat en förtätning av bostäderna och med utbyggd, kommunal service.

Studien behandlar ett vanligt problem i tredje världen där urbaniseringen. går fort och
planering och legalisering inte alltid hinner med. I Bolivia har det kommit, en ny lag, Ley de
Participacion Popular, som ger de boende i varje område större möjligheter att påverka de
kommunala åtgärderna. En bestämd summa pengar per invånare delas ut som det bestäms på
lokarnivå hur de pengarna ska användas. Det pågar en demokratiseringsprocess i Bolivia som
är intressant for hela Latin Amerika. I Villa Eucalyptos Norte, Cochabamba, Bolivia har
bostadsbebyggelsens lokalisering skett spontant och på markägarnas villkor vilket lett till en
ojämn fördelning av bebyggelsen och ett otillräckligt underlag for kommunala tjänster som
t ex anslutning till vatten och avlopp samt sophämtning. De kommunala planerarna har inte
hunnit med i den snabba urbaniseringen i staden. Planerna som de har för området är
inaktuella och bör ses över.

Syftet med utredningen är att belysa de problem och kvaliteter med anknytning till boende
och service som finns i området samt lägga fram ett förslag till utveckling av området.
Områdets kvaliteter och brister ska belysas och diskuteras för att spegla
planeringsföutsättningarna och täcka planeringsbehovet som finns i området. Syftet är att
finna vägar för att förbättra boendet för de som redan är bosatta i området samt att planera för
ett uppdämt behov av nyexploatering av bostäder samt olika servicefunktioner som
kvinnoklubb, dagis och sjukstuga.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing

Nyckelord / Keywords: Boende, bostadsområden, Bolivia, MFS

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/01/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson, Graciela Landaeta
Examinator / Examiner: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Lund Center for Habitat Studies, Lunds Tekniska Högskola

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: