Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mattias Westblom 97021, pp. 105. Department of Spatial Planning, 1997.

The work

Författare / Author: Mattias Westblom
Titel / Title: Fysisk robusthet i närsamhället - med Backlura som exempel
Abstrakt Abstract:

Vi lever i ett sårbart samhälle. Det är de flesta överens om. Även om det
sällan blir t ex strömavbrott numera med inskränkningar i de basala
försörjningsfunktionerna så kan våra "säkra" system drabbas av
omfattande störningar eller totalstopp. Just vanan med att allt fungerar
har gjort att allt fler människor i dagens samhälle står mycket dåligt
förberedda inför en krissituation.
Enkelt uttryckt är motsatsen till ett sårbart samhälle ett samhälle som
har en förmåga att stå emot påfrestningar i kriser och krig - ett robust
samhälle. Medborgarnas mentala beredskap, samhällets
organisatoriska anpassningsförmåga och den tekniska robustheten är
tre centrala frågor som alla berör det "robusta samhället".
Syftet med detta examensarbete är att analysera den tekniska
robustheten i ett flerbostadsområde och dess koppling till fysisk
planering. Ur denna analys presenteras sedan konkreta förslag på vad
som bör åstadkommas ute på områdesnivå för att öka robustheten.
Kopplingen mellan dessa strävanden och kretsloppsambitioner tas också
upp.
Hur våra bostadsområden idag är fysiskt organiserade, vilka
avvägningar som bör göras vad avser den framtida markanvändningen
och liknande frågor är högaktuella, framförallt vad avser miljon-programsområden
likt Backlura i Nynäshamn. De sociala, estetiska och
kretsloppsmässiga förbättringar som planeras eller pågår bör även
kompletteras med robusta åtgärder i syfte att åstadkomma mindre
sårbara bostadsområden. Med examensarbetets titel "Fysisk
robusthet..." vill jag markera den fysiska planeringens viktiga del i
detta sektorsövergripande förändringsarbete.

Att skapa fysiskt robusta bostadsområden handlar bla om:

* Livsmedelsförvaring utan kyl- och sval
* Alternativ till storskaliga uppvärmingssystem
* Markreservationer i tätortens närhet för lokal livsmedelsproduktion
* Möjlighet att producera elkraft lokalt
* Förstärkta mötesplatser mellan grannskapets invånare - i form av
exempelvis medborgarkontor eller grannskapscenter

Examensarbetet är uppdelat i fem huvudsakliga delar:
* Färst ges en bakgrund till de samhälleliga "trender" som ligger till
grund för diskussioner kring robusthet och dess motsats - sårbarhet.
* I nästa avsnitt diskuteras begreppet robusthet ur en teoretisk och
bred synvinkel.
* Därefter följer en nulägesbeskrivning av Nynäshamns kommuns
övergripande samhälleliga försörjningsfunktioner.
* I avsnittet Backlura - fysisk robusthet -kring de lokala rekniska
systemen... preciseras kopplingen mellan fysisk planering och
robusthet. Här presenteras de konkreta åtgärder som föreslås
i bostadsområdet.
* Sist följer bilagor som redovisar skisser och beräkningar som ligger
till grund för de konkreta åtgärderna i Backlura.

Det är naturligt att utgå från dagens samhälle när vi blickar in i de närmaste decenniernas tänkbara utveckling, Att scenario 2 "förlagts till" 2010 är naturligtvis för att detta datum ar symboliskt laddat vad gäller kärnkraftsavvecklingen. År 2035 i senario 3 har valts för att få en tidshorisont som är fri från merparten av de "fantasibegränsande realiteter" som samtiden och till viss del även 2010 bär på. 2035 har
också valts med hänsyn till att författaren fyller "pensionär" detta år - född 1970!

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: stadsplanering, bostäder

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Eva Öresjö, Bengt Berglund
Examinator / Examiner: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamn

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: