Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ann Carolin Åkeson , pp. 55. Dept. of the Humanities, 1999.

The work

Författare / Author: Ann Carolin Åkeson
Titel / Title: Att synliggöra jämlikhet mellan skillnader: en bildningsgång i humor
Abstrakt Abstract:

Dikterna "Självbiografi" och "Partitur" kan ses som ett bidrag till 60-talets seenderelativistiska
litterära debatt, genom att de visar hur ett liv som är präglat av 'osynlighet' och oförstående
kan uppfattas som ett "döden-i-livet"-tillstånd. Men de visar även hur man genom dialog kan
åstadkomma en förändring.
I "Självbiografi" synliggörs två dialoger. En inre dialog i form av minnets cirkularitet mellan
nu och då och en yttre mellanmänsklig dialog som blir synlig genom diktjagets replik. I dessa
dialogers möte formas en kritik mot patriarkatets selektiva seende, i såväl den litterära
traditionen som den samtida seenderelativistiska litterära debatten. Kritiken kommer till uttryck
i potatismetaforen och visar att en ohälsosam yttre miljö påverkar det inre och gör att en
'osynlig' människa, bildligt talat, ruttnar bort. Även i "Partitur" syns två dialoger. Den inre
dialogen försiggår mellan explicita och implicita, ibland motsägelsefulla, röster i en
språkfilosofisk anda. Detta tolkar jag inte som kontaktlöshet och språkpessimism, så som den
tidigare receptionen menat. Jag ser det istället som en synliggjord del av diktjagets
bildningsgång: att bolla tankar fram och tillbaka inom sig gör att hon kommer vidare i sin
bildningsgång; genomgår en egen attitydförändring, som möter andra människors tankar i en
yttre dialog.
Var för sig visar diktjagen, i respektive bildningsgång, att ett jämbördigt dialogiskt möte kan
komma till stånd som en "jämlikhet mellan skillnader" i enlighet med Gunnar Ekelöfs
'strountes'-poetik och Lars Ahlins humorbegrepp, båda aktuella på 60-talet. Olika perspektiv i
dialogiskt möte synliggör den 'osynlighet' som vid olika tillfällen i dikterna har liknats vid
"döden-i-livet". Därigenom kan diktjagen erhålla en existensiell bekräftelse som ger dem
förmåga att kunna bejaka livets svårigheter: att se sorg och glädje som förutsättning för
varandra, istället för att genom distansering försöka uthärda svårigheterna.

Ämnesord / Subject: Humaniora - The Humanities\Comparative Literature

Nyckelord / Keywords: Sonja Åkesson, humor, litteraturvetenskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Humanistiskt program
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Peter Forsgren
Examinator / Examiner: Peter Forsgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of the Humanities

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: attg2071 (167 kB, öppnas i nytt fönster)