Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ina Gavard , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Ina Gavard
Titel / Title: Patientens upplevelse av delaktighet i svensk hälso- och sjukvård - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Patientdelaktighet i vården har visat sig resultera i förbättrade behandlingsresultat och ökad tillfredsställelse bland patienterna. Genom att belysa hur patienten upplever sin delaktighet i hälso- och sjukvården kan sjuksköterskan få en fördjupad insikt i patientens livsvärld och förbättrade möjligheter att bemöta och tillgodose hans behov. Sjuksköterskan kan, med denna fördjupade kunskap, utgöra en resurs för patienten och bidra till att skapa bättre förutsättningar för patientdelaktighet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av delaktighet i svensk hälso- och sjukvård. Metoden var en litteraturstudie av åtta vetenskapliga artiklar med en kvalitativ analysmetod. Resultatet belyser patientens livsvärld utifrån fyra kategorier som visade sig ha betydelse för upplevelsen av delaktighet: att ha relevant kunskap, att bli bekräftad och respekterad, att ha en vårdande relation och att vara i centrum. Slutsatsen visar på kliniskt verksamma sjuksköterskors behov av ökad förståelse kring fenomenet patientdelaktighet. Detta kan nås genom till exempel utbildning, handledning och diskussionsforum. Även nya metoder för patientutbildning behöver utvecklas för att möta patientens nya behov och stärkta roll.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: kvalitativ, patientdelaktighet, patientperspektiv, Sverige

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Amina Jama Mahmud
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: inag.pdf (176 kB, öppnas i nytt fönster)