Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Karlsson; Elina Gustafsson SO1307, pp. 53. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Emma Karlsson, Elina Gustafsson
emmakarlsson371@gmail.com
Titel / Title: Kön och sexualitet sett ur Sverigedemokraternas perspektiv
Översatt titel / Translated title: Gender and sexuality seen by the Swedendemocrats perspective
Abstrakt Abstract:

Sverigedemokraterna har enligt vissa vunnit frågan angående invandring och tagit den till sin egen. Vilket har inneburit uppmärksamhet och diskussioner i olika medieenheter sedan valet år 2006. Under mandatperioden har detta icke riksdagsrepresenterade parti blivit omtalat och diskuterats, att invandringsfrågan har givits ansenligt spelrum har gjort att andra frågor kommit i skymundan. Vi anser därför att studiens syfte som beskriver hur Sverigedemokraterna konstruerar kön och sexualitet är av betydelse.
Undersökningens angreppssätt har genomförts genom en metodtriangulering utifrån metoden innehållsanalys. De texter som ligger till grund för undersökningen är partiets handlings/ principprogram, SD- kuriren och den fantastiska fyrans publicerade blogginlägg under år 2010.
Resultatets visar att partiet kategoriserar in människor beroende på kön samt efter religiös tillhörighet. Förutom detta väljer partiet dessutom att kategorisera in sexualitet i avvikande och normaliserande beteende. I resultatet
är fem kategorier identifierade, den muslimska kvinnan som ett offer. Som tilldelats minst makt att påverka sin livssituation, och som anses vara den som blir hårdast drabbad av religionen Islam. Den muslimska mannen som våldsbenägen, i denna kategori av män råder ett aggressivt angreppssätt mot kvinnor och samhälle. Därefter beskrivs den svenska kvinnan som en moder, hon är länken till kärnfamiljens lycka och till välsocialiserade medborgare. Slutligen inom indelningsgrupper som berör kön finns den svenska mannen som normgivande. Hans roll är att vakta och skydda det traditionella svenska samhället och dess medborgare.
Inom sexualitet uppdelas beteendet som normativt och avvikande. Där det normativa är sexualitet mellan man och kvinna för att bibehålla kärnfamiljen och föra släktet vidare. Detta är något Sverigedemokraterna ofta belyser och visar tilltro till både i partiprogram och i bloggar.
Studiens teori är Connells genushierarki där olika maktpremisser tilldelas åtskiljda kategorier av människor beroende på kön, sexualitet och samhällsstatus.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Kön, Sexualitet, Sverigedemokraterna

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mxb94
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/24/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
kerstin.arnesson@bth.se
Examinator / Examiner: Kerstin Arnesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

073-5375891/ Emma Karlsson

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011karlsson.pdf (17467 kB, öppnas i nytt fönster)