Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kanjana Bergqvist; Marlene Patterson , pp. 35. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Kanjana Bergqvist, Marlene Patterson
Titel / Title: Personers upplevelser av att leva med sjukdomen amyotrofisk lateral skleros (ALS) - en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

I Bakgrunden beskrevs det att ALS tillhör motorneuronsjukdomarna vilka påverkar det motoriska nervsystemet. Personer med sjukdomen ALS kan få många olika problem bland annat tilltagande funktionsnedsättningar. För att kunna ge en god omvårdnad och bemöta dessa personer på ett bra sätt kan det vara viktigt för sjuksköterskan att ha en förståelse för hur personer med sjukdomen ALS kan uppleva sin sjukdom. Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med sjukdomen ALS. Metoden i studien var en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats låg till grund för resultatet. Artiklarna analyserades med manifest innehållsanalys inspirerade av Granheims och Lundmans tolkning av Krippendorffs beskrivning av innehållsanalys. I Resultat framkom det sex kategorier som alla beskrev olika sorters upplevelser som personer med sjukdomen ALS kunde ha. Slutsatsen som kan dras är att de olika upplevelserna är individuella och kan vara både positiva och negativa. Den förlorade kontrollen över sin egen kropp kan också påverka psykologiska och känslomässiga upplevelser. Det kan vara bra för sjuksköterskan att förstå de olika upplevelserna för att kunna främja dessa personers självkänsla och värdighet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: ALS, personers, upplevelser, kroppsliga, förändringar, kvalitativ, studie

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8qcfbe
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/09/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Lindvall
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011bergqvist.pdf (517 kB, öppnas i nytt fönster)