Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisa Eklund; Ewa Hansson , pp. 53. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Elisa Eklund, Ewa Hansson
laischa84@hotmail.com, hansson.ewa@gmail.com
Titel / Title: Do u understand mzungu? - Volunteers’ conception of ICC development
Översatt titel / Translated title: Förstår du mzungu? – Volontärers uppfattning om ICC utveckling
Abstrakt Abstract:

The purpose of this research was to obtain knowledge about volunteers’ conceptions of developing intercultural communication competence in an intercultural learning context in East Africa. Semi-structured interviews were conducted with volunteers both face-to-face and virtually on the Internet. The material was processed according to the second order perspective in a phenomenographic research approach. Based on the volunteer’s conceptions three qualitatively different categories of description emerged illustrating that development of ICC is promoted by intercultural encounters wherefore intercultural and socio-cultural dimensions should be taken into consideration. The theoretical framing constitutes the base for the interpretation of the result and is discussed further in relation to previous research in the area of ICC. The volunteers’ conception of the phenomenon reveals that the development of ICC occurs through interaction and is a life-long learning process influenced consciously and unconsciously by experience, personal development and communicative skills.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Syftet med studien var att erhålla ökad kunskap om volontärers uppfattningar av kommunikativ kompetensutveckling i en interkulturell lärandekontext i Östafrika. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med volontärer på plats i Östafrika, samt virtuellt via Internet. Materialet bearbetades enligt andra ordningens perspektiv utifrån en fenomenografisk forskningsansats under analysen för att få fram de kvalitativt skilda uppfattningarna, vilka därefter tolkades i ljuset av utvalda teorier på området. Utifrån volontärernas uppfattningar framkom tre kvalitativt skilda beskrivnings-kategorier, som visar på att utveckling av ICC främjas av interkulturella möten, varför både interkulturella och socio-kulturella dimensioner bör tas i beaktan. Volontärernas uppfattning av fenomenet visar på att utveckling av ICC sker genom interaktion och är en livslång läroprocess, som influeras både medvetet och omedvetet av erfarenheter, personlig utveckling och av kommunikativa färdigheter.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: ICC development, interaction, learning, phenomenography, volunteers.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vqdfa
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Fredriksson
eva.fredriksson@bth.se
Examinator / Examiner: Thomas Hansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012eklund.pdf (528 kB, öppnas i nytt fönster)