Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Merva Gattami; Helena Mamoudou , pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Merva Gattami, Helena Mamoudou
Titel / Title: Vuxna människors upplevelse att leva med övervikt och fetma - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Övervikt är ett av vårt samhälles största folkhälsoproblem. Med en ökande andel överviktiga personer följer en ökning av antalet komplikationer som framtida hjärt- och kärlsjukdom och onormal sockeromsättning. Övervikten påverkar människans sätt att uppleva livskvaliteten, med hänsyn till faktorer såsom lidande, hälsa samt välbefinnande. Syfte Studiens syfte är att beskriva vuxna människors upplevelse av att leva med övervikt och fetma i vardagen. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien framkom det att överviktiga personer hade upplevt många lidande situationer i relation till övervikten. Dessa situationer kunde uppstå i samband med att andra personer yttrade elaka kommentarer, ignorerade eller diskriminerade dem för deras övervikt. Övervikt kunde även utgöra fysiska hinder vilket ledde till isolering och utanförskap. Slutsats: I studien framkommer det att vuxna människor upplever sin vardagsvärld begränsad i samband med deras övervikt samt sämre livskvalite. Övervikt är ett komplex tillstånd där många aspekter måste tas till hänsyn till för att skapa sig en fullständig bild av hur det är att leva med övervikten.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: känslor, psykosociala, psykosociala faktorer, upplevelse, övervikt, fetma

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/05/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mervag_helenam.pdf (308 kB, öppnas i nytt fönster)