Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Admira Cavalic; Karin Svensson , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Admira Cavalic, Karin Svensson
Titel / Title: Personers upplevelse av långvarig smärta - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Smärta är det vanligaste symtomet som individer söker medicinsk hjälp för. Ökas kunskapen om hur personer hanterar sin långvariga smärta i det dagliga livet förbättras också hälso- och sjukvårdspersonalens möjlighet att ge stöd och råd. Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse i samband med faktisk eller potentiell vävnadsskada eller beskrivs i termer av sådan skada. Långvarig smärta handlar om icke-maligna tillstånd då smärta upplevts i minst tre månader alternativt sex månader. Syftet med studien var att belysa hur personer upplever långvarig smärta. Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Analysen skedde utifrån Graneheim och Lundmans modell av innehållsanalys. Resultatet byggde på fyra kategorier: ”smärtans olika ansikten”, ”hopp och förtvivlan” och ”påverkan på det sociala livet” och ”rädsla för att bli misstrodd”. Det framkom att smärta förändrade livet och påverkade livsstilen. Upplevelserna av långvarig smärta var unika och beskrevs på olika sätt. Kroppen upplevdes som en fiende och var omöjlig att kontrollera. Det fanns individer som valde att acceptera smärtan som en del av livet. Medan andra hade svårt att finna ro eftersom smärtan fanns i deras liv. Relationerna till andra blev påverkade och individerna fick skuldkänslor när de inte umgicks med sina familjer. Personerna upplevde ibland att de var tvungna att bevisa smärtan då de inte blev trodda. En slutsats som drogs av det uppkomna resultatet är att smärtupplevelser är subjektiva och det är endast individen själv som vet hur smärtan egentligen känns. Genom att lyssna på personernas beskrivningar av smärtupplevelsen går det att få en inblick i deras livsvärld.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Icke-malign, lidande, livsvärld, långvarig, smärta, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: admirac_karins.pdf (441 kB, öppnas i nytt fönster)