Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Magnusson; Sara Svensson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Linda Magnusson, Sara Svensson
Titel / Title: Mötet med personer med demens
Abstrakt Abstract:

I arbetet i vården kommer vårdaren i kontakt med personer med demens. Mötet med personer med demens kan vara komplicerat, det kan vara svårt att veta hur vårdaren ska bemöta en person med demens. Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att belysa vårdarens möte med personer med demens. Analysmetod som har använts for att analysera materialet var Burnards 4 steg. De kategorier som kom fram var att tolka och förstå personen med demens, anpassning och känsla av otillräcklighet. Watson har använts som teoretisk referensram eftersom hennes omvårdnadsteori passar in i arbetet med personer med demens. Det som framkom i resultatet var att i mötet med en person med demens fanns det många faktorer som spelar in i hur mötet utvecklades. Mötets utgång ligger nästan helt och hållet på vårdaren. En förutsättning för att vårdaren ska kunna möta personen med demens på ett bra sätt är kunskap om individen, dennes tidigare liv och sjukdomen. Störande element kunde finnas i miljön och därmed påverka mötet. Vilka signaler vårdaren sänder ut med sitt kroppsspråk var av stor betydelse dels för att personen med demens kunde tolka och förstå, dels for att de kom att avspegla sig på personen med demens.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Demens, oro, vårdaren, bemötande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Fagerström
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 5b_motet_med_personer_ht05.pdf (1415 kB, öppnas i nytt fönster)