Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Charlotte Erngren; Lena Jacobsson , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Charlotte Erngren, Lena Jacobsson
Titel / Title: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda nyfödda barn som hypotermibehandlas vid asfyxi - En intervjustudie
Abstrakt Abstract:

När ett barn drabbas av asfyxi (syrebrist) vid födseln finns det idag en behandlingsmetod vars syfte är att minska risken för hjärnskador hos barnet. Barnet kyls ner med hjälp av en kylmadrass till 33,5 C och hålls nedkylt i tre dygn för att sedan sakta värmas upp igen. Flera randomiserande internationella studier har gjorts och resultatet visar på positiva effekter av behandlingen. Dock har inga studier gjorts på hur sjuksköterskor upplever att vårda dessa barn. Studiens syfte var att genom intervjuer undersöka hur sjuksköterskorna upplevde att vårda nyfödda barn som kylbehandlas vid asfyxi. Referensramen i detta arbete bygger på Bowlys anknytningsteori som betonar vikten av att barnet får en anknytningsperson att knyta an till för att våga utforska världen och kunna utvecklas till en trygg person. Intervjumaterialet analyserades efter Burnads 14-stegs modell för innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att hypotermibehandling är en metod som gör nytta, men att det fanns situationer som upplevdes som etiska dilemman. Omvårdanden runt barnet beskrevs också i resultatet samt hur sjuksköterskorna upplevde att de kunde främja anknytningen mellan föräldrarna och barnet. Studiens konklusion var att det finns ett behov av att tydliggöra riktlinjerna som finns och att införa adekvat utbildning för den personal som ska vårda dessa barn.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: anknytning, asfyxi, hypotermibehandling, innehållsanalys, kvalitativ metod, sjukköterskors upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/13/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Christin Karlsson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: charlottee_lenaj_2.pdf (318 kB, öppnas i nytt fönster)