Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Nilsson , pp. 30. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Andreas Nilsson
anders.hederstierna@bth.se
Titel / Title: Börsföretagens valutaexponering
Översatt titel / Translated title: Stock market companies currency exposure
Abstrakt Abstract:

Bakgrund och problemdiskussion: Informationen om hur ändrade valutakurser påverkar ett företags försäljning är av stor vikt vid en analys av resultatutvecklingen. Resultateffekten hos svenska företag som har in- och utbetalningar i utländska valutor kan bli betydande.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om mer information kring ett företags valutapåverkan ger ett mervärde ur analyssynpunkt.

Metod: Kvantitativ, Induktiv deduktiv metod. Primärdata är försäljningsstatistik insamlad från bokföringen på företag X.

Teori: Teoriavsnittet behandlar olika begrepp som dyker upp i de studerade företagens årsredovisningar. Jag har därför valt ut de mest förekommande begreppen till detta teoriavsnitt. Jag har även försökt skapa en teoretisk förståelse för företagens valutakänslighet.

Analys: En modell har tagits fram för att undersöka valutans påverkan i försäljningsvariansen hos ett utvalt företag.

Slutsats: Slutsatsen är att de studerade företagen endast på ett vagt sätt redovisade sin valutaexponering och hur den har påverkat dem. Analysen visade också att i företaget där jag valt att göra min djupare analys så hade priset en större effekt på försäljningen än vad valutan hade. Även om företagen blir bättre i framtiden på att redovisa sin valutakänslighet så visar analysen att de andra faktorerna också är viktiga. Det kan vara viktigt att få en bild av hur företagets priser har varit sammansatta och försöka förstå hur de kan utveckla sig i framtiden för företagets produkter eller tjänster.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Valutaexponering, resultatutveckling, resultateffekt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 03/07/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
anders.hederstierna@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Hederstierna
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: börsföretagensvalutaexponering.pdf (179 kB, öppnas i nytt fönster)