Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fama Eklund Jobe; Sofie Rosell , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Fama Eklund Jobe, Sofie Rosell
Titel / Title: Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av patienter med övervikt och fetma
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: I dagens samhälle är fetma ett välkänt medicinskt och socialt problem. Inom sjukvården har denna patientgrupp ett stort behov av sjukvård och det kommer att bli större inom närliggande framtid. Negativa attityder till personer med övervikt och fetma har sin grund tillbaka i historien. Även om en patient lider av fetma skall denna inte bemötas kränkande eller fördomsfullt. Den individuella människosynen påverkar det professionella bemötandet inom hälso- och sjukvården. Bemötandet påverkar kvalitén på vården indirekt genom den individuella människosynen. Det är därför av stor vikt att beskriva hälso- och sjukvårdens attityder till patienter med övervikt och fetma. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av patienter med övervikt och fetma. Metod: Litteraturstudien gjordes utifrån en kvalitativ ansats där information från redan förekommande publicerade artiklar samlades in. Analysen skedde utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Med hjälp av analysen framkom tre kategorier: Attityders inverkan på bemötandet, Begränsningar i bemötandet, Patient och personalsäkerheten. Slutsats: Majoriteten av hälso- och sjukvårdspersonalen har negativa attityder till patienter med övervikt och fetma. Hälso- och sjukvårdspersonalen anstränger sig dock för att undvika att kränka patienten och för att bibehålla en god patientrelation. Det skulle vara intressant att ta del av en observationsstudie med samma syfte, samt att ta del av hur patienter med övervikt och fetma upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Övervikt, fetma, bemötande, attityder, hälso-, sjukvårdspersonal

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8eqkyk
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/07/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: famae-j_sofier.pdf (308 kB, öppnas i nytt fönster)