Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Charlotta Olsson; Michael Thomasson 2004:01, pp. 29. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Charlotta Olsson, Michael Thomasson
Titel / Title: Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 - en litteraturstudie
Översatt titel / Translated title: Experiences of lifestyle changes in persons with diabetes type 2 - a literature study
Abstrakt Abstract:

Diabetes är en kronisk sjukdom och det finns cirka 135 miljoner vuxna diabetiker i världen. År 2025 kommer antalet vuxna diabetiker att vara 300 miljoner. Andelen typ 2 diabetes utgör cirka 90 procent. Hörnstenarna i diabetesvården är kost, motion och egenvård. Det finns ofta en livsstil som länge inneburit övervikt, inaktivitet och dåliga matvanor. Det primära ansvaret för diabetikern är att förändra sin livsstil. Dorothea Orem betonar egenvård och egenvårdskapacitet som är centrala begrepp för personer som får diabetes. Syftet med studien var att undersöka hur personer med diabetes typ 2 upplever de livsstilsförändringar som sjukdomen kan innebära. Metoden som användes var litteraturstudie. Resultatet av analysen utmynnade i fem kategorier; svårigheter i kostförändringar, egenvården upplevs som en del av det dagliga livet, problem med att hantera egenvården, sjukdomen påverkar känslolivet, stöd från familj och vårdpersonal har stor betydelse.
Litteraturstudien har bidragit till en ökad förståelse och insikt hos författarna hur personerna upplever ett förändrat levnadssätt. Uppfattningarna var högst individuella och det är något som vårdpersonalen bör tänka på i mötet med en kronisk sjuk person. Författarna anser att det borde forskas mer om de psykologiska aspekterna av sjukdomen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: diabetes, typ 2, upplevelser, livsstilsförändringar, egenvård

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
ann-solveig.olofsson@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: diabetes typ 2.pdf (1367 kB, öppnas i nytt fönster)