Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mikael Ilhammar; Anders Svensson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Mikael Ilhammar, Anders Svensson
Titel / Title: Patienttillfredsställelse: En litteraturstudie av faktorer som påverkar upplevelsen av väntetiden på akutmottagning
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Akutmottagning är en enhet på sjukhus som har en hög omsättning av patienter. För patienter kan akutmottagningen upplevas kaotisk. Akutmottagningen är avsedd för människor med skador och/eller akuta sjukdomar. Patienttillfredsställelse är en indikator på kvalitén av vården som akutmottagning ger. Ett besök på akutmottagning ger ibland det första och enda intrycket patienter får av sjukhuset. Syftet: med studien är att belysa vilka faktorer som påverkar sambandet mellan upplevelsen av god patienttillfredsställelse och väntetidens längd på akutmottagning. Metoden: är litteraturstudie. Tolv artiklar användes och analyserades. Fyra kategorier framkom ur analysen och används för att åskådliggöra problemområdet. Resultatet: visar att upplevd väntetid, information, bemötande och miljö samspelar för att påverka patienttillfredsställelse på akutmottagning.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Patienttillfredsställelse, akutmottagning, påverkande faktorer, väntetid

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/05/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_mikaeli_anderss.pdf (2763 kB, öppnas i nytt fönster)