Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kjell Jansson , pp. 38. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Kjell Jansson
kenthil@hotmail.com
Titel / Title: Förtätningsargument en jämförande studie mellan tre översiktsplaner
Abstrakt Abstract:

Kandidatarbetet förtätningsargument är en jämförande studie mellan Karlskrona, Lund och Helsingborg kommuns översiktsplaner. Där har argumenten som berör förtätning granskats med hjälp av innehållsanalys och komparativ metod. Syftet med kandidatarbetet är att belysa tendenser som finns inom den kommunala planeringsretoriken som handlar om förtätning. Arbetet syftar även till att tydliggöra skillnader och eller likheter mellan kommuners argument för förtätning.
I kandidatarbetet granskas vilka kategorier av förtätningsargument som används i kommuners översiktsplaner och hur förhållandet ser ut mellan argumenten för förtätning respektive mot förtätning. Nuvarande argumentering för förtätning i översiktsplanerna jämförs med Johan Rådbergs definition av de tidigare stadsbyggnadsdoktrinerna, regularism, trädgårdsstaden och funktionalism. Resultatet av jämförande studien visar att de tydligaste tendenserna i urvalets översiktsplaner är att det finns en tydlig dominans av argument för förtätning. Målkonflikter mellan förtätning och andra intressen leder inte till att förtätning som planeringsprincip ifrågasätts. Förtätning kan kopplas till ett planideal i översiktsplanerna som främst syftar till markanvändning och en hållbar utveckling. De vanligaste förekommande kategorierna av argument för förtätning i det aktuella urvalet är kundunderlag-service-stadsliv, markanvändning-hushållning med jordbruksmark och kollektivtrafik-hållbart resande-folkhälsa. Kommunernas olika lokala planeringsförutsättningar ger upphov till skillnader mellan vilka kategorier av argument som används och i vilken omfattning. Det visar sig i tydligast i kategorin markanvändning-hushållning med jordbruksmark där det förekommer en större skillnad i antalet argument mellan Karlskrona och de övriga kommunerna Lund och Helsingborg. Likheter finns mellan argumenten som används för förtätningar och för de som användes av den funktionalistiska stadsbyggnadsdoktrinen. Regularismens syn att se på staden som en fungerande enhet har vissa likheter med argument för förtätningar. Däremot har trädgårdsstadens argument en begränsad likhet med de argument som finns för förtätning.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: förtätning, argument, stadsbyggnadsdoktrin, regularism, trädgårdsstad, funktionalism, målkonflikt

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hre5m
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/12/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
Examinator / Examiner: Karl Bergman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011jansson.pdf (3166 kB, öppnas i nytt fönster)