Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Zeljana Debeljak , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Zeljana Debeljak
Titel / Title: Upplevelser av att leva med diabetes typ 2
Abstrakt Abstract:

Diabetes är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar. Omkring 300 000 personer uppskattas ha diabetes i Sverige. Det är en kronisk och obotlig sjukdom och en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Än så länge är sjukdomen den vanligaste orsaken till amputationer av nedre extremiteter, njursvikt och blindhet. Sjukdomen orsakar årligen stort lidande, sjukhusvistelse och nedsatt funktionsförmåga hos den drabbade människan. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Studien baserades på 8 vetenskapliga artiklar. Materialet analyserades med inspiration av Burnards analysmetod. Analysen resulterade 6 kategorier och 2 subkategorier. Det framkom tydligt hur svårt det var att förändra livsstil och att rädslan över vad som kunde hända i framtiden oroade de flesta personer. Karaktäristiskt var att trots kronisk sjukdom upplevde många sig som friska. Det behövs mer kunskaper för att få förståelse för hur det är att leva med kronisk sjukdom och att det är svårt att ändra livsstil. Ökade kunskaper hos vårdpersonalen om hur människor med diabetes upplever sin livssituation kan bidra till utveckling och förbättring av omvårdnaden.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes typ 2, leva med, upplevelser, livsstilsförändringar

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/05/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Krona
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_zeljanad.pdf (2249 kB, öppnas i nytt fönster)