Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Magnusson , pp. 44. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Jenny Magnusson
Titel / Title: Förslag till Omgestaltning av Stortorget i Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Kandidatarbetet är utfört inom kursen Att gestalta Offentliga Rum. Syftet med projektet har varit att bidra till en djupare förståelse för begreppen offentlighet och offentliga rum samt att ta fram och presentera ett förslag som kan förväntas förstärka Stortorgets funktion som ett offentligt rum i Karlskrona.

Gemensamt för olika teoretikers definition av begreppet offentlighet är att det består av två delar. För att ett stadsrum ska kunna kallas för offentligt ska det vara allmänt – det vill säga öppet och tillgängligt för alla – samt gemensamt i motsats till privat. Väl fungerande offentliga rum är demokratiska och bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Det är en trygg och attraktiv plats för såväl nödvändiga som frivilliga och sociala aktiviteter och definieras sedan lång tid tillbaka som en plats för möten, handel, skådespel och nöjen.

Litteraturstudier i ämnet och undersökning av Stortorget genom plats-, kart- och litteraturstudier utgör underlag för en analys av torgets förutsättningar som en plats för offentligt liv i staden. Analysen har resulterat i ett förslag till omgestaltning som karaktäriseras av att torget frigörs från biltrafik och får en tydligare rumsavgränsning. En rums- eller zonindelning ger förutsättningar för den koncentration av människor som krävs för att frivilliga och sociala aktiviteter ska genereras i en självförstärkande process. Ytan mellan Fredrikskyrkan och rådhuset bevaras öppen för att förstärka upplevelsen av den historiska och monumentala miljön och för att enkelt kunna utnyttjas för en mängd olika arrangemang och aktiviteter.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: Stortorget, Karlskrona, offentliga rum, offentlighet, omgestaltning, rumsuppfattning, zonindelning, avgränsning, inramning, nödvändiga aktiviteter, sociala aktiviteter, frivilliga aktiviteter, flera funktioner

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/10/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Katinka Schartau
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete_bth_vt2009_jenny_magnusson.pdf (6250 kB, öppnas i nytt fönster)