Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Sandberg; Lina Saade , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Fredrik Sandberg, Lina Saade
Titel / Title: Patienters upplevelser av den prehospitala vården i en akut situation - En litteraturstudie med kvalitativ ansats
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Den prehospitala akutsjukvården är för många patienter det första mötet i vårdkedjan. I akuta skeden ligger fokus ofta på den medicinska behandlingen vilket kan medföra att patienterna känner sig som ett objekt för ambulanspersonalen att arbeta med. Det är därför viktigt att belysa hur patienter upplever den prehospitala vården. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av den prehospitala vården i en akut situation. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie bestående av sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna analyserades utifrån inspiration av Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys. Resultat: ”Upplevelser av att ringa” innehåller patienters känslor inför att ringa ambulans. ”Upplevelser av att vänta” innehåller hur patienter känner under tiden de väntar på ambulansen. ”Upplevelser av den prehospitala vården” innehåller hur patienter upplever och känner under den prehospitala vården. Slutsats: Patienterna kände rädsla och ångest under den prehospitala upplevelsen. Patienterna behövde bli bekräftade och involverade i vården för att känna sig som en person och inte som ett objekt för ambulanspersonalen att arbeta med.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: akut, situation, litteraturstudie, prehospital, vård, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/06/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Lintrup
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: fredriks_linas.pdf (205 kB, öppnas i nytt fönster)