Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Asare Baffour 1, pp. 70. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Asare Baffour
asareb4@yahoo.com
Titel / Title: The Compliance or Non-Compliance of the Internal Audit Department of Organisations with the Guidelines Specified by the Institute of Internal Auditors(IIA) A Case Study of Star Assurance Company Ltd.
Översatt titel / Translated title: The Compliance or Non-Compliance of the Internal Audit Department of Organisations With the Guidelines Specified by the Institute of Internal Auditors(IIA) A Case Study of Star Assurance Company Ltd.
Abstrakt Abstract:

This study investigated the compliance or non-compliance of organisations with the critical
elements required for setting up and operating an internal audit department as expected by the
Institute of Internal Auditors UK. Compliance with the Standards is mandated by the IIA for
every individual who provides internal audit services The researcher used a case study to
explain the relationship between the variables: the case of the internal audit department of
Star Assurance Company. The researcher employed both primary and secondary data,
qualitative and quantitative research methods were also used to examine the internal audit
department of Star Assurance Company Ltd (SAC). A number of data collection methods
were combined to verify the reliability and accuracy of the data as suggested by Yin(2003).
The study used a combination of data collection tools; a Survey, Questionnaire, Relevant
Corporate Documents and Observation.. Literature, which was relevant to the subject matter,
was reviewed to determine the benchmarks for an effective internal audit department. The
study discussed the key functions of an internal audit department and the major objectives of
internal audits. The study also discussed the independence, organizational status and
objectivity required for effective performance of the department. The study also discussed the
role of internal auditors and the critical elements required of every effective internal audit
department. The challenges faced by internal audit departments were also discussed. Useful
insights were taken from the Institute of Internal Auditors guidelines and also the Sarbanes
Oxley Act. A brief profile of the company, which was studied, was included in the work. The
research revealed that the company had made significant efforts to comply with the
requirements of the I.I.A. I concluded by making recommendations, which the company
could adopt to enable them, comply more extensively with the IIA guidelines

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna studie undersökte efterlevnaden eller åsidosättande av organisationer med den kritiska
delar som krävs för att inrätta och driva en internrevision som förväntas av den
Institute of Internal Auditors Storbritannien. Överensstämmelse med standarder är på uppdrag av det interinstitutionella avtalet för
varje individ som tillhandahåller internrevisionstjänster Forskaren använde en fallstudie för att
förklara förhållandet mellan variablerna: fallet internrevisionen institutionen för
Star Assurance Company. Forskaren används både primära och sekundära uppgifter,
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder användes också för att undersöka den interna revisionen
Institutionen för Star Assurance Company Ltd (SAC). Ett antal metoder för datainsamling
kombinerades att kontrollera tillförlitligheten och riktigheten av de uppgifter som föreslagits av Yin (2003).
I studien användes en kombination av verktyg för datainsamling, en enkät, frågeformulär, Relevant
Corporate Dokument och miljöövervakning .. Litteratur, som var relevant för ämnet,
granskades för att fastställa riktmärken för en effektiv internrevision. Den
studie diskuteras de centrala funktionerna i en internrevision och de viktigaste målen för
interna revisioner. Studien har också diskuterat självständighet, organisatoriska status
objektivitet som krävs för att effektivt utföra sitt departement. Studien har också diskuterat
roll av interna revisorer och de kritiska delarna som krävs av varje effektiv internrevision
avdelning. De utmaningar som internrevision diskuterades också. Användbar
insikter hämtade från Institute of Internal Auditors riktlinjer och även Sarbanes
Oxley Act. En kort profil av företaget, som undersöktes, fanns med i arbetet. Den
forskning visade att företaget hade gjort betydande ansträngningar för att uppfylla
krav i det interinstitutionella avtalet Jag slutade med att utfärda rekommendationer, som företaget
kunna anta att de, i högre utsträckning med IIA riktlinjer
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\International Business
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: Motor insurance:non-Motor insurance:

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 02/17/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Eva Wittbom
eva.wittbom@bth.se
Examinator / Examiner: Klaus Solberg Söilen
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

P.o.Box DS 1675
Dansoman-Accra
Ghana
West Africa
00233244628949

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: asare baffour final masters thesis for bth.pdf (386 kB, öppnas i nytt fönster)