Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Hedlund; Annika Fellbo , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Anna Hedlund, Annika Fellbo
Titel / Title: Se mig som en medmänniska - En litteraturstudie om sjuksköterskans stöd till den lidande patienten
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Tidigare studier har visat på betydelsen av kommunikation, både verbal och icke-verbal, i mötet med den lidande patienten. En mellanmänsklig relation bygger på ett möte mellan människor som inte är fast i sina roller, som sjuksköterska och patient. Det är bara genom mötet sjuksköterskan kan få tillgång till patientens egentliga lidande, detta är nödvändigt för att kunna vårda, ge tröst och stöd.
Syfte: Beskriva vilket stöd den lidande människan/patienten på sjukhus önskar av sjuksköterskan.
Metod: Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats, innehållsanalysen har gjorts med hjälp av Graneheim och Lundman (2004).
Resultat: I resultatet framkom sju olika kategorier, ge det lilla extra, vara medmänniska, se mina behov när jag inte orkar, ge information som jag förstår, vara rädd om mitt förtroende, våga dela mitt lidande och lätta upp med humor.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Lidande, verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation, medmänniska, vårdande samtal, stöd

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/26/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: annikaf_annah_2.pdf (422 kB, öppnas i nytt fönster)