Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Nerö; Ulrika Wallin , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Linda Nerö, Ulrika Wallin
Titel / Title: Vilket behov av stöd kvinnor i kris med bröstcancer har från vårdpersonalen under sin sjukdomstid
Abstrakt Abstract:

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och varje dag får cirka 15 kvinnor diagnosen bröstcancer i Sverige. Syftet med denna studie var att beskriva vad kvinnor i kris har för behov av stöd från vårdpersonalen då de fått diagnosen bröstcancer och under behandlingen. Resultatet visar hur vårdpersonalens stöd genom uppmuntran och positivt bemötande kan ge kvinnan en känsla av kontroll. Det känslomässiga stödet kunde lätta den stress som en del kvinnor kände i samband med sjukdomen. Det är därför viktigt att vårdpersonalen har kunskap i hur de stödjer kvinnorna i sin situation. Slutsatsen av vår studie visar att för vårdpersonalen ska kunna stödja kvinnan är det viktigt att en mellanmänsklig relation skapas, där vårdpersonalen har kunskap i hur de kan ge kvinnorna stöd igenom hennes krisarbete. I arbetet har författarna knutit an till Joyce Travelbee's omvårdnadsteori och Cullbergs kristeori. Travelbee ser vikten av relationen mellan sjuksköterska och patient för den läkande effektens skull. Studien är en litteraturstudie och författarna har använt sig av Polit & Hunglers flödesschema för litteratursökning och Graneheim & Lundmans analysmetod för analysen av artiklar.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Bröstcancer, kris, stöd, välbefinnande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/10/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Persson Lintrup
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070605_lindan_ulrikaw_2.pdf (2796 kB, öppnas i nytt fönster)